Zadaj pytanie on-line
Strona głównaRegulamin
Newsletter
Facebook Messenger

Regulamin

P.H. Silvera
Jolanta Kuc
41-200 Sosnowiec
ul. Kilińskiego 4a/22

NIP: 644-161-60-87,
Regon: 240932143

tel. 509 028 285 lub 531 273 340

gg; 64318604

mBank
nr konta PLN 25 1140 2004 0000 3802 5318 7660

Regulamin sklepu internetowego www.silvera.pl
Obowiązuje od 01-01-2023r.

1. Poniższy tekst stanowi regulamin internetowego sklepu (sklep) prowadzonego pod adresem www.silvera.pl Operatorem sklepu jest P.H. Silvera Jolanta Kuc
    z siedzibą w Sosnowcu.
Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego. 

2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma P.H.Silvera Jolanta Kuc zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą. 
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.silvera.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek       
    polski. 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą   
    rozpatrywane.

Sklep internetowy Silvera, dostępny pod adresem www.silvera.pl ,prowadzony jest przez firmę P.H. Silvera Jolanta Kuc , wpisaną przez Prezydenta Miasta Sosnowca do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 61225.
Siedziba firmy znajduje się; 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 4a/22

Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 6. REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru.
 7. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego;
 8. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: silvera.pl
 9. SPRZEDAWCA– P.H. Silvera Jolanta Kuc ; ul. Kilińskiego 4a/22 ; 41-200 Sosnowiec NIP: 644-161-60-87 REGON: 240932143, wpisaną przez Prezydenta Miasta Sosnowca do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 61225
 10. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 11. dostępnego pod adresem silvera.pl;
 12. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego silvera.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 13. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 14. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem silvera.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera; ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.silvera.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 15. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 16. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym silvera.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 17. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym silvera.pl;
 18. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru osobistego
 19. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego silvera.pl;
 20. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 21. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 22. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 23. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 24. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 25. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 26. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 27. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 28. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego;
 29. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 30. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 31. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty, będące przedmiotem Umowy lub świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 32. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usług i Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),
 33. poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane,
 34. odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 35. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 36. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 37. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

Przyjmowanie zamówienia 

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. 
2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. 
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
4. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.silvera.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
    Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. 
6. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter   
    informacyjny.
Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

 Rejestracja

 1. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 2. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica, nr
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Kraj
 • Telefon
 • E-mail
 • Hasło
 • Powtórz hasło

Opcjonalnie:

 • Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
 • Nazwę firmy
 • NIP
 • Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
 • Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 • W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 • W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
 • Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.
 • W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt. Realizacja Zamówienia.

Gwarancja i certyfikaty 

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych,
 2. Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 4. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o usunięcie wady, lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady,
 5. jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.
 6. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta,
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 8. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
  1. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 9. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 10. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
  1. a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub, oceniając rozsądnie, nie mógł znać;
  2. b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
  3. c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą


Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia 


1. Klient może wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie do momentu przesłania zamówienia do realizacji. 
2. Klient może zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 509 028 285 lub e-mailem, pod adresem silvera.sklep@gmail.com 
3. Nie można dokonać anulowania zamówienia, które jest w trakcie realizacji , zostało już zrealizowane lub wysłane. 
4. Nie ma możliwości anulowania zamówienia wyrobów, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na indywidualne zamówienie, w których dokonano na   
    życzenie Klienta zmian (opisanych w dziale Zwrot zamówionego towaru tego regulaminu),
    a które są już w zaawansowanym etapie produkcji. 


Ceny produktów 


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta pod warunkiem, iż klient nie dokonuje żadnych zmian / modyfikacji w      zamawianym produkcie. 
3. Prezentowane wagi produktów na gr mają charakter orientacyjny i są ściśle uzależnione od: wagi kamieni, rozmiaru, wprowadzonych zmian przez klienta, itp. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego,     
    przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu,
    bądź wprowadzania w nich zmian. 


Faktury 


1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych     
    potrzebnych do wystawienia faktury. 

2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Terminy realizacji zamówień 

1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej   
    inPost lub poczty-polskiej . 

2. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a Klient wybrał opcję płatności za pobraniem, towar wysyłany jest następnego dnia     
    roboczego po wpłynięciu zamówienia. 

3. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a klient wybrał opcję płatności przelewem lub e-Przelewem, wysłanie produktu następuje   
    następnego dnia roboczego po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu. 

4. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Klient zgodnie z cennikiem podanym w sklepie. 
5. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient. (koszty      tych wysyłek są ustalane indywidualnie zgodnie z aktualnym cennikiem PP). 
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W     
    razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie     internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi      o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie. 

7. Przesyłki dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

Uszkodzenia przesyłek 

1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu   
    rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne. 

2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. 
3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić 
    protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości     
    natychmiast) skontaktować się z Firma P.H. Silvera Jolanta Kuc, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad. 

4. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki l      lub jej części podczas transportu

Dokonywanie płatności 

1. Sklep honoruje formy płatności: 
> przelew - na rachunek sklepu; mBank nr konta PLN 25 1140 2004 0000 3802 5318 7660 
> płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24 
> płatność przy odbiorze – płatność następuje gotówką przy odbiorze przesyłki 

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt     
    niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271).

    Klient może zrezygnować z zakupionych produktów bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przesyłając oświadczenie
    o odstąpieniu od umowy.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy     
    wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
    wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
    i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać drogą elektroniczną na adres; silvera.sklep@gmail.com bądź też listownie na adres;

P.H. Silvera
Jolanta Kuc
ul. Kilińskiego 4a/22
41-200 Sosnowiec

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, Które możesz pobrać TUTAJ ,lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta
2. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma 14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru. Sprzedawca zwróci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili        otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania odesłanego przedmiotu
4. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie nieuszkodzonym, dobrze   
    zabezpieczonym na czas przesyłki z kompletną jego zawartością
   (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp. 

5. Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na koszt klienta!
6. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu koszt zwróconych produktów wraz z najtańszym kosztem przesyłki jaki oferuje      Sprzedający. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 
7. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 
8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

Wymiana

1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać metki, paragon/ksero był dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami, w innym przypadku        towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania lub po otrzymaniu dostawy z     
    odpowiednim rozmiarem, wzorem.

5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego www.silvera.pl

Reklamacje 

1.W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi, należy wysłać go do siedziby   
   firmy na adres: 


P.H. Silvera Jolanta Kuc
ul. Kilińskiego 4a/22
41-200 Sosnowiec 

z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy. 
2. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu/faktury, a na osobnej kartce opis wady 
3. Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta. 
5. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany     
    Klientowi na koszt sklepu. 

6. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację 
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności     
    zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii.


Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych     
    osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926)
    oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem   
    danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy     
    95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119). Rozporządzenie w celach związanych z transakcjami   
    dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów     
    realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody,
    w tym w celach handlowych i marketingowych. 

2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz   
    ewentualnych reklamacji, lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień.
    Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Brak podania danych uniemożliwia realizację zamówienia.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania. 
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, tym samym zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy
    i jej działalnością na adres e-mail lub adres domowy.


ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem silvera.pl następujące Usługi Elektroniczne:
 2. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
 3. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
 4. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 5. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 7. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 9. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego silvera.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: silvera.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc , 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 4a/22 . Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gmail.comlub pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc , 41-200 Sosnowiec, ul.Kilińskiego 4a/22
 11. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
 12. po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 13. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 14. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 15. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14      dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się
    na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd     
    powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd      powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • telefon: 509 028 285
 • e-mail: silvera.sklep@gmail.com
 • gg 11958217
 • pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc, 41-200 Sosnowiec, Ul. Kilińskiego 4a/22
 • Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.silvera.pl
 • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 • Nazwa Sklepu internetowego Silvera-srebro dla Ciebie, adres pod którym jest dostępny: www.silvera.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.
 • Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


WYSYŁKA
 

 1. Informacje ogólne ;
  > zakupiony towar wysyłamy w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie lub wyboru wysyłki towaru za zaliczeniem pocztowym/pobranie, płatne przy odbiorze/ w dni robocze.
  > o wysyłce informujemy mailem

  > jeżeli podczas odbioru przesyłki, koperta, paczka, w który zapakowany jest towar, jest rozerwana, wygnieciona, lub po prostu wzbudza podejrzenia, prosimy o otworzenie przesyłki w obecności doręczyciela. 
 2. W przypadku uszkodzonej zawartości spisze on protokół będący podstawą do składania przez Nas reklamacji.
  Jeżeli zauważycie Państwo uszkodzenie przesyłki po odjeździe doręczyciela, w ciągu maksymalnie 3 dni należy udać się na pocztę lub zadzwonić do najbliższego oddziału firmy kurierskiej w celu spisania protokołu.

  Jeżeli protokół nie zostanie spisany w tym terminie uznajemy, że towar został dostarczony w stanie nie naruszonym.
 3. Reklamacje
  > w przypadku zaginięcia przesyłki reklamacje możemy składać, zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej, po upływie 14 dni od daty nadania przesyłki. Na jej rozpatrzenie Urząd Pocztowy ma 30 dni.

 

Odbiór osobisty

Odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.


P.H. Silvera

Jolanta Kuc
41-200 Sosnowiec
ul. Kilińskiego 4a/22

NIP: 644-161-60-87,
Regon: 240932143

tel. 509 028 285 lub 531 273 340

gg; 64318604

mBank
nr konta PLN 25 1140 2004 0000 3802 5318 7660

Regulamin sklepu internetowego www.silvera.pl
Obowiązuje od 25-05-2018r.

1. Poniższy tekst stanowi regulamin internetowego sklepu (sklep) prowadzonego pod adresem www.silvera.pl Operatorem sklepu jest P.H. Silvera Jolanta Kuc z siedzibą w Sosnowcu. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego. 
2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma P.H.Silvera Jolanta Kuc zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą. 
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.silvera.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Sklep internetowy Silvera, dostępny pod adresem www.silvera.pl ,prowadzony jest przez firmę P.H. Silvera Jolanta Kuc , wpisaną przez Prezydenta Miasta Sosnowca do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 61225. Siedziba firmy znajduje się; 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 4a/22

Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 6. REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego;
 7. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: silvera.pl
 8. SPRZEDAWCA– P.H. Silvera Jolanta Kuc ; ul. Kilińskiego 4a/22 ; 41-200 Sosnowiec NIP: 644-161-60-87 REGON: 240932143, wpisaną przez Prezydenta Miasta Sosnowca do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 61225
 9. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem silvera.pl;
 10. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego silvera.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 11. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 12. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem silvera.ploraz korzystająca z subskrypcji Newslettera; ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.silvera.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym silvera.ploznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym silvera.pl;
 16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru osobistego
 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego silvera.pl;
 18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 21. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 22. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego;
 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty, będące przedmiotem Umowy lub świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usług i Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

Przyjmowanie zamówienia 

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. 
2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. 
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
4. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.silvera.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu. 
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. 
6. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

 Rejestracja

 1. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 2. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica, nr
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Kraj
 • Telefon
 • E-mail
 • Hasło
 • Powtórz hasło

Opcjonalnie:

 • Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
 • Nazwę firmy
 • NIP
 • Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
 • Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 • W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 • W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
 • Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.
 • W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt. Realizacja Zamówienia.

Gwarancja i certyfikaty 

1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają rękojmii za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych lub reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*, 
* rękojmia podstawa prawna: 
- kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami), 
- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zmianami)

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia 

1. Klient może wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie do momentu przesłania zamówienia do realizacji. 
2. Klient może zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 509 028 285 lub e-mailem, pod adresem silvera.sklep@gmail.com 
3. Nie można dokonać anulowania zamówienia, które jest w trakcie realizacji , zostało już zrealizowane lub wysłane. 
4. Nie ma możliwości anulowania zamówienia wyrobów, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na indywidualne zamówienie, w których dokonano na życzenie Klienta zmian (opisanych w dziale Zwrot zamówionego towaru tego regulaminu), a które są już w zaawansowanym etapie produkcji. 

Ceny produktów 


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta pod warunkiem, iż klient nie dokonuje żadnych zmian / modyfikacji w zamawianym produkcie. 
3. Prezentowane wagi produktów na gr mają charakter orientacyjny i są ściśle uzależnione od: wagi kamieni, rozmiaru, wprowadzonych zmian przez klienta, itp. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 

Faktury 


1.Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. 
2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Terminy realizacji zamówień 

1.Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty-polskiej . 
2. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a Klient wybrał opcję płatności za pobraniem, towar wysyłany jest następnego dnia roboczego po wpłynięciu zamówienia. 
3. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a klient wybrał opcję płatności przelewem lub e-Przelewem, wysłanie produktu następuje następnego dnia roboczego po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu. 
4. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Klient zgodnie z cennikiem podanym w sklepie. 
5. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient. (koszty tych wysyłek są ustalane indywidualnie zgodnie z aktualnym cennikiem PP). 
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie. 
7. Przesyłki dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

Uszkodzenia przesyłek 

1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne. 
2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. 
3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z Firma P.H. Silvera Jolanta Kuc, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad. 
4. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu

Dokonywanie płatności 

1. Sklep honoruje formy płatności: 
> przelew - na rachunek sklepu; mBank nr konta PLN 25 1140 2004 0000 3802 5318 7660 
> płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24 
> płatność przy odbiorze – płatność następuje gotówką przy odbiorze przesyłki 
> system ratalny - mRaty

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271).
Klient może zrezygnować z zakupionych produktów bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać drogą elektroniczną na adres; silvera.sklep@gmail.com bądź też listownie na adres;

P.H. Silvera
Jolanta Kuc
ul. Kilińskiego 4a/22
41-200 Sosnowiec

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, Które możesz pobrać TUTAJ ,lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta
2. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma 14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru. Sprzedawca zwróci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania odesłanego przedmiotu
4. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie nieuszkodzonym, dobrze zabezpieczonym na czas przesyłki z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp. 
5. Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na koszt klienta!
6. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu koszt zwróconych produktów wraz z najtańszym kosztem przesyłki jaki oferuje Sprzedający. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 
7. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 
8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

Wymiana

1.Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać metki, paragon/ksero był dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania lub po otrzymaniu dostawy z odpowiednim rozmiarem, wzorem.
5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego www.silvera.pl

Reklamacje 

1.W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi, należy wysłać go do siedziby firmy na adres: 

P.H.Silvera Jolanta Kuc
ul. Kilińskiego 4a/22
41-200 Sosnowiec 

z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy. 
2.Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu/faktury, a na osobnej kartce opis wady 
3.Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta. 
5. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu. 
6. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację 
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii.


Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119). Rozporządzenie w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych. 
2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych reklamacji, lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Brak podania danych uniemożliwia realizację zamówienia.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania. 
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, tym samym zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail lub adres domowy.


ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem silvera.plnastępujące Usługi Elektroniczne:
 2. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
 3. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
 4. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 5. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 7. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 9. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego silvera.plpoprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: silvera.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc , 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 4a/22 . Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gmail.comlub pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc , 41-200 Sosnowiec, ul.Kilińskiego 4a/22
 11. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 12. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 13. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 14. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • telefon: 509 028 285
 • e-mail: silvera.sklep@gmail.com
 • gg 11958217
 • pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc, 41-200 Sosnowiec, Ul. Kilińskiego 4a/22
 • Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.silvera.pl
 • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 • Nazwa Sklepu internetowego Silvera-srebro dla Ciebie, adres pod którym jest dostępny: www.silvera.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


WYSYŁKA
 

Opłata za przesyłkę zamówienia

(niezależna od ilości produktów znajdujących się w zamówieniu).

 

Rodzaj przesyłki

Koszt przesyłki

Poczta Polska - priorytet polecony

- 7,-zł.

Pobranie/płatne przy odbiorze/ - Poczta Polska Paczka24 priorytet

- 17,-zł.

Kurier48 - Pocztex

- 13,-zł.

Kurier48 pobranie/płatne przy odbiorze - Pocztex

- 18,-zł.

Przesyłka kurierska - GLS

- 17,-zł.

Przesyłka kurierska pobranie/płatne przy odbiorze/ -GLS

- 25,-zł.

Odbiór w punkcie - E-przesyłka/paczka48

- 12,-zł.

Odbiór w punkcie pobranie/płatne przy odbiorze/ - E-przesyłka/paczka48

- 16,-zł.

Odbiór osobisty

Odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki

 1. Informacje ogólne ;
  > zakupiony towar wysyłamy w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie lub wyboru wysyłki towaru za zaliczeniem pocztowym/pobranie, płatne przy odbiorze/ w dni robocze.
  > o wysyłce informujemy mailem
  > jeżeli podczas odbioru przesyłki, koperta, paczka, w który zapakowany jest towar, jest rozerwana, wygnieciona, lub po prostu wzbudza podejrzenia, prosimy o otworzenie przesyłki w obecności doręczyciela.W przypadku uszkodzonej zawartości spisze on protokół będący podstawą do składania przez Nas reklamacji.
  Jeżeli zauważycie Państwo uszkodzenie przesyłki po odjeździe doręczyciela, w ciągu maksymalnie 3 dni należy udać się na pocztę lub zadzwonić do najbliższego oddziału firmy kurierskiej w celu spisania protokołu.
  Jeżeli protokół nie zostanie spisany w tym terminie uznajemy, że towar został dostarczony w stanie nie naruszonym.
 2. Reklamacje
  > w przypadku zaginięcia przesyłki reklamacje możemy składać, zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej, po upływie 14 dni od daty nadania przesyłki. Na jej rozpatrzenie Urząd Pocztowy ma 30 dni.

Regulamin sklepu internetowego www.silvera.pl
Obowiązujący do 24-05-2008r.

1. Poniższy tekst stanowi regulamin internetowego sklepu (sklep) prowadzonego pod adresem www.silvera.pl Operatorem sklepu jest 
    P.H. Silvera Jolanta Kuc z siedzibą w Sosnowcu. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z   
    usług tego sklepu internetowego.
2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma P.H.Silvera Jolanta Kuc zwana w niniejszym regulaminie   
    Sprzedawcą.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.silvera.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały
    legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego
    regulaminu nie będą rozpatrywane.

Sklep internetowy Silvera, dostępny pod adresem www.silvera.pl ,prowadzony jest przez firmę P.H. Silvera Jolanta Kuc , wpisaną przez Prezydenta Miasta Sosnowca do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 61225. Siedziba firmy znajduje się; 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 4a/22

Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 6. REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego;
 7. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.silvera.pl
 8. SPRZEDAWCA– P.H. Silvera Jolanta Kuc ; ul. Kilińskiego 4a/22 ; 41-200 Sosnowiec NIP: 644-161-60-87 REGON: 240932143, wpisaną przez Prezydenta Miasta Sosnowca do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 61225
 9. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.silvera.pl ;
 10. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.silvera.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 11. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 12. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.silvera.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera; ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.silvera.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.silvera.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.silvera.pl ;
 16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru osobistego
 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.silvera.pl ;
 18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 21. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 22. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego;
 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty, będące przedmiotem Umowy lub świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usług i Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

Przyjmowanie zamówienia
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.silvera.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz 
    zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
6. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości –
    mają jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie –
    poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

Rejestracja

 1. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 2. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica, nr
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Kraj
 • Telefon
 • E-mail
 • Hasło
 • Powtórz hasło

Opcjonalnie:

  • Data urodzenia
  • Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
  • Nazwę firmy
  • NIP
  • Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
  • Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
  • W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
  • W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
  • Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.
  • W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt. Realizacja Zamówienia.

  Gwarancja i certyfikaty
  1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają rękojmii za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych lub reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*,
  * rękojmia podstawa prawna:
  - kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
  - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 
    2002.141.1176 z późn. zmianami)

  Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia
  1. Klient może wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie do momentu przesłania zamówienia do realizacji.
  2. Klient może zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 509 028 285 lub e-mailem, pod adresem
      silvera.sklep@gmail.com
  3. Nie można dokonać anulowania zamówienia, które jest w trakcie realizacji , zostało już zrealizowane lub wysłane.
  4. Nie ma możliwości anulowania zamówienia wyrobów, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na indywidualne zamówienie, 
      w których dokonano na życzenie Klienta zmian (opisanych w dziale Zwrot zamówionego towaru tego regulaminu), a które są już w
      zaawansowanym etapie produkcji.

  Ceny produktów


  1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta pod warunkiem, iż klient nie dokonuje żadnych zmian / modyfikacji w zamawianym produkcie.
  3. Prezentowane wagi produktów na gr mają charakter orientacyjny i są ściśle uzależnione od: wagi kamieni, rozmiaru, wprowadzonych zmian przez klienta, itp.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

  Faktury

  1.Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
  2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

  Terminy realizacji zamówień
  1.Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty-polskiej .
  2. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a Klient wybrał opcję płatności za pobraniem, towar wysyłany jest następnego dnia roboczego po wpłynięciu zamówienia.
  3. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a klient wybrał opcję płatności przelewem lub e-Przelewem, wysłanie produktu następuje następnego dnia roboczego po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
  4. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Klient zgodnie z cennikiem podanym w sklepie.
  5. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient. (koszty tych wysyłek są ustalane indywidualnie zgodnie z aktualnym cennikiem PP).
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
  7. Przesyłki dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

  Uszkodzenia przesyłek
  1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
  2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
  3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z Firma P.H. Silvera Jolanta Kuc, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
  4. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu

  Dokonywanie płatności

  1. Sklep honoruje formy płatności:
  > przelew - na rachunek sklepu; mBank nr konta PLN 25 1140 2004 0000 3802 5318 7660
  > płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24
  > płatność przy odbiorze – płatność następuje gotówką przy odbiorze przesyłki
  > system ratalny - mRaty

  Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

  1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z zakupionych produktów bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy..

  Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać drogą elektroniczną na adres; silvera.sklep@gmail.com bądź też listownie na adres;

  P.H. Silvera
  Jolanta Kuc
  ul. Kilińskiego 4a/22
  41-200 Sosnowiec

  Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, Które możesz pobrać TUTAJ ,lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta
  2. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma 14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru. Sprzedawca zwróci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania odesłanego przedmiotu
  4. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie nieuszkodzonym, dobrze zabezpieczonym na czas przesyłki z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.
  5. Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na koszt klienta!
  6. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu koszt zwróconych produktów wraz z najtańszym kosztem przesyłki jaki oferuje Sprzedający. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
  7. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

  Wymiana
  1.Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

  2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
  3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać metki, paragon/ksero był dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
  4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania lub po otrzymaniu dostawy z odpowiednim rozmiarem, wzorem.
  5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego www.silvera.pl

  Reklamacje
  1.W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi, należy wysłać go do siedziby firmy na adres:

  P.H.Silvera Jolanta Kuc
  ul. Kilińskiego 4a/22
  41-200 Sosnowiec 

  z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy.
  2.Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu/faktury, a na osobnej kartce opis wady
  3.Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta.
  5. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
  6. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii.


  Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
  2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych reklamacji, lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
  4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, tym samym zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail lub adres domowy.


  ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.silvera.pl następujące Usługi Elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
  • Newsletter.
  • Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  • Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
  • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
  • Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
  • Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
  • Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.silvera.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: silvera.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc , 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 4a/22 . Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
  • Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: silvera.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc , 41-200 Sosnowiec, ul.Kilińskiego 4a/22
  • Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
  • Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
  • Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
  • Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
  2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
  5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

   • telefon: 509 028 285
   • e-mail: silvera.sklep@gmail.com
   • gg 11958217
   • pisemnie na adres: P.H.Silvera Jolanta Kuc, 41-200 Sosnowiec, Ul. Kilińskiego 4a/22
   • Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.silvera.pl
   • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
   • Nazwa Sklepu internetowego Silvera-srebro dla Ciebie, adres pod którym jest dostępny: www.silvera.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
   • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


   WYSYŁKA

   Opłata za przesyłkę zamówienia

   (niezależna od ilości produktów znajdujących się w zamówieniu).

   Rodzaj przesyłki

   Koszt przesyłki

   Poczta Polska - priorytet polecony

   - 7,-zł.

   Pobranie/płatne przy odbiorze/ - Poczta Polska Paczka24 priorytet

   - 17,-zł.

   Kurier48 - Pocztex

   - 13,-zł.

   Kurier48 pobranie/płatne przy odbiorze - Pocztex

   - 18,-zł.

   Przesyłka kurierska - GLS

   - 17,-zł.

   Przesyłka kurierska pobranie/płatne przy odbiorze/ -GLS

   - 25,-zł.

   Odbiór w punkcie - E-przesyłka/paczka48

   - 12,-zł.

   Odbiór w punkcie pobranie/płatne przy odbiorze/ - E-przesyłka/paczka48

   - 16,-zł.

   Odbiór osobisty

   Odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

   Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki

   1. Informacje ogólne ;
   > zakupiony towar wysyłamy w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie lub wyboru wysyłki towaru za zaliczeniem pocztowym/pobranie, płatne przy odbiorze/ w dni robocze.
   > o wysyłce informujemy mailem
   > jeżeli podczas odbioru przesyłki, koperta, paczka, w który zapakowany jest towar, jest rozerwana, wygnieciona, lub po prostu wzbudza podejrzenia, prosimy o otworzenie przesyłki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości spisze on protokół będący podstawą do składania przez Nas reklamacji.
   Jeżeli zauważycie Państwo uszkodzenie przesyłki po odjeździe doręczyciela, w ciągu maksymalnie 3 dni należy udać się na pocztę lub zadzwonić do najbliższego oddziału firmy kurierskiej w celu spisania protokołu.
   Jeżeli protokół nie zostanie spisany w tym terminie uznajemy, że towar został dostarczony w stanie nie naruszonym.

   2. Reklamacje
   > w przypadku zaginięcia przesyłki reklamacje możemy składać, zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej, po upływie 14 dni od daty nadania przesyłki. Na jej rozpatrzenie Urząd Pocztowy ma 30 dni.

   Przejdź do panelu Kreator
   Odmowa Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
   Dbamy o Twoją prywatność

   Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

   Dbamy o Twoją prywatność

   Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

   Zarządzaj cookies

   Niezbędne pliki cookie
   Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
   Analityczne pliki cookie
   Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
   Funkcjonalne pliki cookie
   Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
   Reklamowe pliki cookie
   Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
   Powered by eBiznes.pl
   Akceptuję